VOP

 

Všeobecné obchodné podmienky:

Tieto obchodné podmienky platia pre kúpne zmluvy uzavreté na diaľku prostredníctvom internetového obchodu na adrese https://worshipster.sk a upravujú právne vzťahy medzi konečným spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“) a predávajúcim. Predávajúcim a prevádzkovateľom (ďalej len „predávajúci“) tohto internetového obchodu (ďalej len e-shop) je:

Nikola Koškovská

so sídlom Laborecká 1,

066 01 Humenné

Slovenská republika

IČO: 52 722 074 

DIČ: 1126025318

Zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Humenné

Číslo živnostenského registra: 720-24773

Predávajúci nie je platcom DPH

kontakt: worshipsters@gmail.com

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 051/772 15 97
fax č. 051/772 15 96

Kupujúci

Kupujúci je každý návštevník internetového obchodu, ktorý uzatvorí s predávajúcim kúpnu zmluvu na diaľku prostredníctvom e-shopu na adrese https://worshipster.sk. Kupujúci sa rozumie ako konečný spotrebiteľ, ktorý nakupuje výrobky pre osobnú potrebu bez možnosti ďalšej podnikateľskej alebo obchodnej činnosti. Kupujúci je každá plnoletá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplnila a odoslala objednávkový formulár prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, obdržala oznámenie o prijatí objednávky e-mailom a uhradila kúpnu cenu.

Tovar

Tovar sa rozumie každý produkt, ktorý sa nachádza v ponuke predavajúceho pre nákup prostredníctvom obchodu. Ponuka tovaru je uvedená v e-shope, v jednotlivých kategóriach. Kupujúci berie na vedomie, že farba tovaru na fotografiách v e-shope môže byť mierne odlišná od skutočnosti v závislosti od nastavenia monitora, na ktorom sa mu fotografie zobrazujú. Pri rozmeroch a veľkostiach ručne robených textilných produktov je možná malá odchýlka. Každý handmade tovar na mieru môže byť jemne odlišný no v tom spočíva originalita handmade tvorby.

Cena

Cenou tovaru uvedenou na stránke e-shopu sa rozumie cena v momente vytvárania objednávky. Celková cena pri objednávke je celková cena objednaných tovarov, vrátane nákladov na dopravu. Cena za dopravu sa odvíja na základe vybraného spôsobu dopravy. Cena za prepravu bude vypočítaná v procese vytvárania objednávky. Všetky akciové ceny označené symbolom „výpredaj“ platia len do vypredania zásob alebo po určenú lehotu. Predávajúci je povinný kupujúceho bezodkladne upozorniť, ak akciový tovar bol v čase odoslania objednávky vypredaný a z tohto dôvodu nie je možné kupujúcemu tovar doručiť. Predávajúci podľa možností je povinný doplniť tovar a po vzájomnej dohode tovar odoslať v neskoršom termíne, V prípade ak sa „predávajúci“ a „kupujúci“ nedohodnú na odoslaní v neskoršom termíne, kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť.

Objednávka

Objednávka vzniká výberom tovaru kupujúcim a následným potvrdením procesu objednávania v e-shope. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, požadovanú veľkosť či požadovaný dostupný rozmer produktu. Špeciálne požiadavky úprav na ponúkaných handmade výrobkoch v eshope je kupujúci povinný dohodnúť s predávajúcim vopred, pred začatím výroby tovaru. Ak sú požadované zmeny so zásahom do strihu, či do dizajnu ručne maľovaných tašiek/batohov/atď kde dôjde k zmene pôvodného návrhu (iný druh zapínania, iná veľkosť, iný nápis…) výrobca môže kupujúcemu takúto zmenu spoplatniť jednorázovým poplatkom, ktorý kupujúcemu vopred pred realizáciou oznámi.

Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje/ výber produktov, ktoré do košíka vložil. Po ukončení nákupu pristúpi kupujúci k dokončeniu objednávky podľa pokynov, kde si môže vybrať adresu doručenia odlišnú od fakturačnej adresy. Podmienkou platnosti každej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie povinných údajov pri odoslaní objednávky.

Predávajúci nezodpovedá za omeškanie doručenia tovaru a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že kupujúci pri tvorbe objednávky nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár (resp. objednávku) chybne.

Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplne vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU S POVINNOSŤOU PLATBY“.

Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou.

Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru. Objednávka bude rezervovaná po dobu 5 dní od objednania. Ak v tejto lehote nebudú pripísané peniaze na bankový účet predajcu, objednávka bude stornovaná. Tovar bude zaslaný až po pripísaní celej čiastky na bankový účet predajcu. V prípade objednávky na dobierku, kupujúci hradí sumu pri prevzatí zasielky.

O doručení objednávky informuje predávajúci kupujúceho potvrdzovacím e-mailom. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany predávajúceho je kupujúci povinný o tom upovedomiť predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu worshipsters@gmail.com

Všetky objednávky prijaté cez internetovú stránku https://worshipster.sk považujeme za záväzné. Vyhradzujeme si právo na zmenu cien. Kupujúci platí cenu, ktorá je uvedená v e-maile, ktorý dostane po potvrdení objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej doby, a to v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti. V takomto prípade bude kupujúci okamžite informovaný. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar spotrebiteľovi v požadovanej lehote, pokiaľ sa nedohodnú inak. Kúpna cena, ak bola zaplatená, bude vrátená najneskôr v lehote 15 pracovných dní na účet kupujúceho.

Platobné podmienky:

Za objednaný tovar v e-shope je možné platiť bankovým prevodom, a to na účet – IBAN:  SK88 02000 0000 0042 4942 6455 alebo dobierkou. Kupujúci je povinný uhradiť celu výšku ceny tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený v záväznej akceptácii objednávky alebo pri prevzatí tovaru dobierkou.

Dodacie podmienky: 

Predávajúci je povinný do 30 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota. Zvyčajná dodacia doba je 2-3 pracovných dní po prijatí platby na účet alebo vytvorenia objednávky pri platbe dobierkou. Pri objednávkach na mieru je dodacia doba do 3 týždňov, v závislosti od náročnosti výroby produktu. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov predávajúceho majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter.

V prípade, že hrozí, že dodanie tovaru presiahne dohodnutú dobu z dôvodu neočakávaného predĺženia výrobnej doby tovaru, je predávajúci povinný oznámiť túto skutočnosť kupujúcemu. Predávajúci kupujúceho vyzve (e-mailom) k súhlasu s predĺžením dodacej doby. Kupujúci je povinný vyjadriť sa bezodkladne.

Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

Dodanie a preprava tovaru prebieha prostredníctvom Slovenskej pošty. Tovar je odosielaný doporučene 2. triedou. K cene tovaru je účtovaný poplatok za balné a poštovné vzhľadom od hmotnosti objednaného tovaru a podľa aktuálneho cenníka služieb Slovenskej pošty. Táto cena je viditeľná pre kupujúceho pred záväzným potvrdením objednávky.

Spolu s tovarom je kupujúcemu vystavená faktúra (daňový doklad). Tovar bude kupujúcemu doručený na adresu, ktorú uvedie v registračnom formulári objednávky. Dodacia adresa môže byť iná ako fakturačná adresa. Kupujúci je povinný mať riadne označenú poštovú schránku, aby v prípade svojej neprítomnosti počas doručovania zásielky umožnil vhodenie oznamu o uložení zásielky na príslušnej pobočke Slovenskej pošty. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie objednaného tovaru a/alebo za poškodenie tovaru zavinené Slovenskou poštou.

Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho. Výhradu k tovaru kupujúci oznámi formou reklamačného listu na ktorejkoľvek pošte. Na základe vyhotoveného reklamačného záznamu bude kupujúcemu po uzavretí reklamácie so Slovenskou poštou poskytnutá primeraná zľava, ak s tým bude kupujúci súhlasiť v zmysle reklamačných podmienok.  Reklamáciu doručenia poškodenej zásielky alebo balíka možno uplatniť najneskôr v nasledujúci deň po jeho doručení.

Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Podpisom preberacieho protokolu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená.

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru.

 

Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho: 

Predávajúci je povinný dodať na základe potvrdenej objednávky – kúpnej zmluvy, tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne.

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho.

Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar, zaplatiť dohodnutú kúpnu zmluvu v lehote splatnosti, prevziať tovar a prevzatie tovaru potvrdiť svojim podpisom alebo podpisom poverenej osoby.

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, v kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

  •  

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci má právo podľa § 12 ods. 1 zák. č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy a to do 14 dní od prevzatia tovaru. V uvedenej lehote musí byť písomné podanie o  odstúpení doručené predávajúcemu a v tejto lehote musí byť doručený i tovar v pôvodnom stave.  Tovar musí byť neporušený, nepoužitý, nepoškodený, nepratý, nenosený, v pôvodnom stave.

V odstúpení od zmluvy kupujúci uvedie číslo objednávky, meno a dátum nákupu, doklad o zaplatení. Tovar je potrebné poslať na adresu predávajúceho, nie ako dobierku. Tovar doporučujeme poistiť.

Reklamácia a vrátenie tovaru: 

Záručná doba plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Reklamovať je možné iba tovar, ktorý bol zakúpený od predávajúceho a kedy vzniklo vlastnícke právo na kupujúceho. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu ihneď bezodkladne po zistení vady u predávajúceho. Reklamácie mechanického poškodenia obalu výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky je nutné ihneď uplatniť po prevzatí zásielky.

Zodpovednosť za vady sa vylučuje pri vadách spôsobené nasledovným užívaním: ak k vade došlo mechanickým poškodením spôsobené kupujúcim – používaním tovaru v podmienkach, ktoré tomu tovar nezodpovedá – vlhkosťou, chemickými, mechanickými vplyvmi, zanedbaním starostlivosti o údržbu tovaru, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, či praním pri vyšších teplotách ako je to dané. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež pri bežnom opotrebení tovaru (alebo jeho časti) bežným nosením. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

Reklamovaný tovar je potrebné doručiť nepoškodený, nenosený, nepraný na adresu:  Nikola Koškovská , Laborecká 1, 066 01, Humenné

Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu faktúry a taktiež aj vyplnený Reklamačný formulár.
Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne formou e-mailu.
Odporúčame vám však pred zaslaním tovaru na reklamáciu nás kontaktovať e-mailom na worshipsters@gmail.com

Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru v písomnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok.

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v súlade Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (ďalej len „GDPR“). Pre účely Všeobecných obchodných podmienok poskytovateľa sa v zmysle týchto podmienok osobou, ktorej osobné údaje sú spracúvané, rozumie „dotknutá osoba“.

Uvedením a poskytnutím osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, telefón a e-mail udeľuje kupujúci predávajúcemu súhlas na spracovanie jeho osobných údajov pre účely akceptácie a vybavenia objednávky, vyúčtovania kúpnej ceny za tovar a pre reklamné a propagačné účely predávajúceho (zasielanie reklamných ponúk kupujúcemu). Kupujúci zodpovedá za správnosť, pravdivosť, aktuálnosť a úplnosť poskytnutých osobných údajov.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto Všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny Všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých Všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho. Neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok sú aj Reklamačné podmienky. Odoslaním objednávky si kupujúci prečítal Všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.1.2020 …