Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Prevádzkovateľ

Tieto obchodné podmienky platia pre kúpne zmluvy uzavreté na diaľku prostredníctvom internetového obchodu na adrese https://worshipster.sk a upravujú právne vzťahy medzi konečným spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“) a predávajúcim. Predávajúcim a prevádzkovateľom (ďalej len „predávajúci“) tohto internetového obchodu (ďalej len e-shop) je:

Nikola Kurimská – Worshipster s miestom podnikania Laborecká 1, 066 01 Humenné, Slovenská republika, IČO: 52722074, DIČ: 1126025318, IČ DPH: SK1126025318 Zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Humenné, Číslo živnostenského registra: 720-24773, Predávajúci je platcom DPH, kontakt: info@worshipster.sk , +421 918 399 485

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 051/772 15 97, fax č. 051/772 15 96


1.1.1. Prehliadaním alebo používaním stránky každý používateľ potvrdzujete, že akceptujete tieto všeobecné obchodné podmienky, ktoré tvoria záväznú dohodu medzi prevádzkovateľom a používateľom, resp. kupujúcim. V prípade, že právne predpisy poskytujú spotrebiteľovi (kupujúcemu) širšie práva a širšiu ochranu, ako to vyplýva z týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len VOP), tak sa prednostne použije zákonná právna úprava na tento právny vzťah, namiesto úpravy vo VOP. Rovnako sa na tento právny vzťah použije zákonná úprava vtedy, ak je to pre spotrebiteľa výhodnejšie. Používateľ je povinný sa oboznámiť sa s týmito obchodnými podmienkami pred začatím používania stránky.

1.1.2. Pre správne používanie stránky je nevyhnutné byť pripojený do internetovej siete, pričom používanie internetu môže byť spoplatnené poskytovateľom internetových služieb. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za správne fungovanie internetovej siete. Prevádzkovateľ takisto nenesie zodpovednosť za škody pri používaní stránky, pri náhodnom či plánovanom výpadku stránky, nefunkčnosti stránky. Prevádzkovateľ tiež nenesie zodpovednosť pri zneužití registračných a prihlasovacích údajov kupujúceho, ako ani pri neoprávnenom použití platobných prostriedkov. Systém stránky môže byť v pravidelných intervaloch odstavený za účelom údržby. Prevádzkovateľ zároveň nezaručuje nepretržitú a bezchybnú funkčnosť servera, na ktorom prevádzkuje stránku a má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie služieb na akúkoľvek dobu. Odstavenie servera môže prevádzkovateľ uskutočniť bez varovania a bez uvedenia dôvodu.

1.2. Kupujúci

Kupujúci je každý návštevník internetového obchodu, ktorý uzatvorí s predávajúcim kúpnu zmluvu na diaľku prostredníctvom e-shopu na adrese https://worshipster.sk. Kupujúci sa rozumie ako konečný spotrebiteľ, ktorý nakupuje výrobky pre osobnú potrebu bez možnosti ďalšej podnikateľskej alebo obchodnej činnosti. Kupujúci je každá plnoletá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplnila a odoslala objednávkový formulár prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, dostala oznámenie o prijatí objednávky e-mailom a uhradila kúpnu cenu.

1.3. Tovar

Tovar sa rozumie každý produkt, ktorý sa nachádza v ponuke predavajúceho pre nákup prostredníctvom obchodu. Ponuka tovaru je uvedená v e-shope, v jednotlivých kategóriach. Kupujúci berie na vedomie, že farba tovaru na fotografiách v e-shope môže byť mierne odlišná od skutočnosti v závislosti od nastavenia monitora, na ktorom sa mu fotografie zobrazujú. Pri rozmeroch a veľkostiach ručne robených textilných produktov je možná malá odchýlka. Každý handmade tovar na mieru môže byť jemne odlišný no v tom spočíva originalita handmade tvorby.

1.4. Cena

Cenou tovaru uvedenou na stránke e-shopu sa rozumie cena v momente vytvárania objednávky. Celková cena pri objednávke je celková cena objednaných tovarov, vrátane nákladov na dopravu. Cena za dopravu sa odvíja na základe vybraného spôsobu dopravy. Cena za prepravu bude vypočítaná v procese vytvárania objednávky. Všetky akciové ceny označené symbolom „výpredaj“ platia len do vypredania zásob alebo po určenú lehotu. Predávajúci je povinný kupujúceho bezodkladne upozorniť, ak akciový tovar bol v čase odoslania objednávky vypredaný a z tohto dôvodu nie je možné kupujúcemu tovar doručiť. Predávajúci podľa možností je povinný doplniť tovar a po vzájomnej dohode tovar odoslať v neskoršom termíne, V prípade ak sa „predávajúci“ a „kupujúci“ nedohodnú na odoslaní v neskoršom termíne, kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH).

1.5. Objednávka

1.5.1. Objednávka vzniká výberom tovaru kupujúcim a následným potvrdením procesu objednávania v e-shope. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, požadovanú veľkosť či požadovaný dostupný rozmer produktu. Špeciálne požiadavky úprav na ponúkaných handmade výrobkoch v eshope je kupujúci povinný dohodnúť s predávajúcim vopred, pred začatím výroby tovaru. Ak sú požadované zmeny so zásahom do strihu, či do dizajnu ručne maľovaných tašiek/batohov/atď kde dôjde k zmene pôvodného návrhu (iný druh zapínania, iná veľkosť, iný nápis…) výrobca môže kupujúcemu takúto zmenu spoplatniť jednorázovým poplatkom, ktorý kupujúcemu vopred pred realizáciou oznámi.

1.5.2.Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje/ výber produktov, ktoré do košíka vložil. Po ukončení nákupu pristúpi kupujúci k dokončeniu objednávky podľa pokynov, kde si môže vybrať adresu doručenia odlišnú od fakturačnej adresy. Podmienkou platnosti každej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie povinných údajov pri odoslaní objednávky.

1.5.3. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie doručenia tovaru a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že kupujúci pri tvorbe objednávky nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár (resp. objednávku) chybne.

1.5.4.Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplne vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU S POVINNOSŤOU PLATBY“.

1.5.5.Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou.

1.5.6.Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru. Objednávka bude rezervovaná po dobu 5 dní od objednania. Ak v tejto lehote nebudú pripísané peniaze na bankový účet predajcu, objednávka bude stornovaná. Tovar bude zaslaný až po pripísaní celej čiastky na bankový účet predajcu. V prípade objednávky na dobierku, kupujúci hradí sumu pri prevzatí zásielky.

1.5.7.O doručení objednávky informuje predávajúci kupujúceho potvrdzovacím e-mailom. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany predávajúceho je kupujúci povinný o tom upovedomiť predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu info@worshipster.sk

1.5.8.Všetky objednávky prijaté cez internetovú stránku https://worshipster.sk považujeme za záväzné. Vyhradzujeme si právo na zmenu cien. Kupujúci platí cenu, ktorá je uvedená v e-maile, ktorý dostane po potvrdení objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej doby, a to v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti. V takomto prípade bude kupujúci okamžite informovaný. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar spotrebiteľovi v požadovanej lehote, pokiaľ sa nedohodnú inak. Kúpna cena, ak bola zaplatená, bude vrátená najneskôr v lehote 15 pracovných dní na účet kupujúceho.

2. Platobné podmienky

Za objednaný tovar v e-shope je možné platiť bankovým prevodom, a to na účet – IBAN:  SK88 0200 0000 0042 4942 6355, prostredníctvom platobenj brány alebo dobierkou. Kupujúci je povinný uhradiť celú výšku ceny tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený v záväznej akceptácii objednávky alebo pri prevzatí tovaru dobierkou.

3. Dodacie podmienky

3.1.SLOVENSKO

3.1.1.Predávajúci je povinný do 30 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota. Zvyčajná dodacia doba je 3-5 pracovných dní po prijatí platby na účet alebo vytvorenia objednávky pri platbe dobierkou. Pri objednávkach na mieru je dodacia doba do 3 týždňov, v závislosti od náročnosti výroby produktu. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov predávajúceho majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter.

3.1.2. V prípade, že hrozí, že dodanie tovaru presiahne dohodnutú dobu z dôvodu neočakávaného predĺženia výrobnej doby tovaru, je predávajúci povinný oznámiť túto skutočnosť kupujúcemu. Predávajúci kupujúceho vyzve (e-mailom) k súhlasu s predĺžením dodacej doby. Kupujúci je povinný vyjadriť sa bezodkladne.

3.1.3. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

3.1.4. Dodanie a preprava tovaru prebieha prostredníctvom Slovenskej pošty alebo Zásielkovne, prípadne ich zmluvných partnerov. Tovar je odosielaný na adresu, prípadne výdajné miesto, podľa požiadaviek kupujúceho, ktoré zadal pri objednávke. K cene tovaru je účtovaný poplatok za balné a poštovné vzhľadom od hmotnosti objednaného tovaru a podľa aktuálneho cenníka služieb vybraného dopravcu. Táto cena je viditeľná pre kupujúceho pred záväzným potvrdením objednávky.

3.2. ČESKO

3.2.1.Predávajúci je povinný do 30 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota. Zvyčajná dodacia doba je 3-7 pracovných dní po prijatí platby na účet . Platba dobierkou nie je možná. Pri objednávkach na mieru je dodacia doba do 3 týždňov, v závislosti od náročnosti výroby produktu. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov predávajúceho majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter.

3.2.2. V prípade, že hrozí, že dodanie tovaru presiahne dohodnutú dobu z dôvodu neočakávaného predĺženia výrobnej doby tovaru, je predávajúci povinný oznámiť túto skutočnosť kupujúcemu. Predávajúci kupujúceho vyzve (e-mailom) k súhlasu s predĺžením dodacej doby. Kupujúci je povinný vyjadriť sa bezodkladne.

3.2.3. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

3.2.4. Dodanie a preprava tovaru prebieha prostredníctvom Zásielkovne, prípadne ich zmluvných partnerov. Tovar je odosielaný na výdajné miesto, podľa požiadaviek kupujúceho, ktoré zadal pri objednávke. K cene tovaru je účtovaný poplatok za balné a poštovné vzhľadom od hmotnosti objednaného tovaru a podľa aktuálneho cenníka služieb vybraného dopravcu. Táto cena je viditeľná pre kupujúceho pred záväzným potvrdením objednávky.

3.3. Spolu s tovarom je kupujúcemu vystavená faktúra (daňový doklad). Tovar bude kupujúcemu doručený na adresu, ktorú uvedie v registračnom formulári objednávky. Dodacia adresa môže byť iná ako fakturačná adresa. Kupujúci je povinný mať riadne označenú poštovú schránku, aby v prípade svojej neprítomnosti počas doručovania zásielky umožnil vhodenie oznamu o uložení zásielky na príslušnej pobočke Slovenskej pošty. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie objednaného tovaru a/alebo za poškodenie tovaru zavinené dopravcom.

3.4. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho. Výhradu k tovaru kupujúci oznámi formou reklamačného listu na ktorejkoľvek pošte. Na základe vyhotoveného reklamačného záznamu bude kupujúcemu po uzavretí reklamácie so Slovenskou poštou poskytnutá primeraná zľava, ak s tým bude kupujúci súhlasiť v zmysle reklamačných podmienok.  Reklamáciu doručenia poškodenej zásielky alebo balíka možno uplatniť najneskôr v nasledujúci deň po jeho doručení.

3.5. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Podpisom preberacieho protokolu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená.

3.6. Vlastnícke právo k objednanému tovaru prechádza na zákazníka momentom prevzatia tovaru (avšak len za predpokladu, že bola zaplatená celá kúpna cena. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru.

3.7. Kupujúci berie na vedomie, že čas prepravy môže byť v niektorých prípadoch dlhší, a že prevádzkovateľ je viazaný len lehotou na odoslanie. V prípade, že prevádzkovateľ z dôležitých dôvodov predĺži lehotu na odoslanie, je o tom povinný vopred upozorniť kupujúceho – ak kupujúci nesúhlasí s predĺžením lehoty na odoslanie, tak kupujúci má právo na odstúpenie od zmluvy. Tovar odoslaný poštou, alebo kuriérom sa spravuje poriadkom poštovej / kuriérskej spoločnosti. Kupujúci môže objednávku zrušiť a od kúpnej zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak prevádzkovateľ neodošle tovar v dohodnutej lehote – v takých prípadoch je prevádzkovateľ povinný bezodkladne vrátiť kupujúcemu celú zaplatenú sumu.

3.8. V prípade, ak kupujúci neprevezme objednaný tovar a aj prípadné ďalšie snahy prevádzkovateľa o doručenie objednaného tovaru zostanú bezvýsledné, prevádzkovateľ má právo na poplatok za uskladnenie tovaru vo výške 0,50 € denne od kupujúceho. Toto právo mu vzniká po 30 dňoch odo dňa vrátenia tovaru prevádzkovateľovi (z dôvodu neprevzatia). Ak zákazník ani po roku neprevezme tovar, prevádzkovateľ má právo tovar ďalej predať a z výťažku z predaja si započítať všetky náklady, ktoré mu vznikli.

4. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

4.1. Predávajúci je povinný dodať na základe potvrdenej objednávky – kúpnej zmluvy, tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne.

4.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho.

4.3. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar, zaplatiť dohodnutú kúpnu zmluvu v lehote splatnosti, prevziať tovar a prevzatie tovaru potvrdiť svojim podpisom alebo podpisom poverenej osoby.

4.4. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, v kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

4.5. Používateľ stránky je povinný sa oboznámiť sa s týmito obchodnými podmienkami pred začatím používania stránky.

4.6. Používatelia nesmú používať žiadne zariadenia alebo softvér, ktorý by narúšal fungovanie stránky. Publikovanie, prepisovanie alebo ďalšie šírenie akéhokoľvek obsahu stránky bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa je zakázané. Všetky materiály vrátane obrázkov, softvéru, textu a grafiky a iného obsahu stránky sú chránené autorským právom a inými právami duševného vlastníctva. Označenia tovarov, služieb a spoločností uvádzané na stránke môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1. Zákazník – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len ako „spotrebiteľ“) – je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa doručenia / prevzatia tovaru.

5.2. Pri uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúceho bodu, je spotrebiteľ povinný informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy a to jednoznačným písomným vyhlásením zaslaným na adresu prevádzkovateľa, alebo na e-mailovú adresu prevádzkovateľa. Na účely odstúpenia od zmluvy je spotrebiteľ oprávnený využiť aj vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý bol spotrebiteľovi poskytnutý a ktorý je pre spotrebiteľa k dispozícii v prílohe na konci týchto VOP.

5.3. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ odošle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

5.4. Po odstúpení od zmluvy budú spotrebiteľovi vrátené všetky platby ktoré spotrebiteľ uhradil na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, najmä uhradená cena za tovar, vrátane prípadných ďalších platieb prijatých od spotrebiteľa na základe zmluvy alebo v súvislosti so zmluvou ako sú náklady na dopravu, dodanie a poštovné a iné náklady a poplatky. To sa však nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý mu bol ponúknutý. Platby budú spotrebiteľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy. Úhrada týchto platieb bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil pri svojej platbe, ak spotrebiteľ výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov spotrebiteľovi. Spotrebiteľovi budú tieto platby uhradené až po doručení vráteného tovaru späť na adresu prevádzkovateľa.

5.5. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ, a to aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Spotrebiteľ zodpovedá len za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

5.6. V prípade poskytovania služieb, ak spotrebiteľ požiadal o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, je spotrebiteľ povinný uhradiť cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy spotrebiteľ oznámil svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy. Prevádzkovateľ týmto poučuje spotrebiteľa, že v prípade začatia poskytovania služby prevádzkovateľom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, alebo ak spotrebiteľ o poskytovanie tejto služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy požiada, spotrebiteľ udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy. Prevádzkovateľ týmto poučujú spotrebiteľa, že v prípade využitia služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, spotrebiteľ udelením súhlasu so začatím poskytovania takéhoto elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

5.7. V zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak jej predmetom je: a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby; b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy; c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa; d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze; e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený; f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom; g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť; h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal; i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil; j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale; k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote; l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy. V prípade dodania tovarov a/alebo služieb prevádzkovateľa uvedených vyššie, spotrebiteľ nie je oprávnený od zmluvy odstúpiť.

5.8. Prevádzkovateľ poučuje spotrebiteľa, že orgánom vykonávajúcim dozor ohľadom ochrany práv spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia.

6. Reklamácia a vrátenie tovaru

6.1. Prevádzkovateľ poskytuje na tovar záruku 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Reklamovať je možné iba tovar, ktorý bol zakúpený od predávajúceho a kedy vzniklo vlastnícke právo na kupujúceho. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu ihneď bezodkladne po zistení vady u predávajúceho. Reklamácie mechanického poškodenia obalu výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky je nutné ihneď uplatniť po prevzatí zásielky.

6.2. Zodpovednosť za vady sa vylučuje pri vadách spôsobené nasledovným užívaním: ak k vade došlo mechanickým poškodením spôsobené kupujúcim – používaním tovaru v podmienkach, ktoré tomu tovar nezodpovedá – vlhkosťou, chemickými, mechanickými vplyvmi, zanedbaním starostlivosti o údržbu tovaru, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, či praním pri vyšších teplotách ako je to dané. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež pri bežnom opotrebení tovaru (alebo jeho časti) bežným nosením. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

6.3. Reklamovaný alebo vrátený tovar je potrebné doručiť nepoškodený, nenosený, nepraný na adresu:  Nikola Kurimská , Beňadická 17, Bratislava, 851 06

6.4. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu faktúry a taktiež aj vyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete na konci tejto stránky ku stiahnutiu.
Reklamácie je potrebné zaslať výhradne písomne formou e-mailu.
Odporúčame vám však pred zaslaním tovaru na vrátenie/reklamáciu nás kontaktovať e-mailom na info@worshipster.sk

6.5. Ak zákazník reklamáciu tovaru uplatní počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže prevádzkovateľ vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od zákazníka vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť zákazníkovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

6.6. Ak zákazník reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a prevádzkovateľ ju zamietol, tak v doklade o vybavení reklamácie prevádzkovateľ uvedie, komu môže zákazník zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša prevádzkovateľ bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak zákazník odborným posúdením preukáže zodpovednosť prevádzkovateľa za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie.

6.7. Prevádzkovateľ je povinný zákazníkovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

6.8. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Prevádzkovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Zákazník môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým prevádzkovateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Prevádzkovateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti.

6.9. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má zákazník právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú zákazníkovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má zákazník právo na primeranú zľavu z ceny veci.

6.10. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. Prevádzkovateľ je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

6.11. Prevádzkovateľ týmto informuje zákazníkov (spotrebiteľov), že akékoľvek svoje práva a nároky si môžu voči prevádzkovateľovi uplatňovať aj v rámci alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov (on-line). Rovnako aj nároky prevádzkovateľa voči zákazníkom (spotrebiteľom) môžu byť uplatnené prostredníctvom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na internetovej stránke  www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. On-line riešenie sporu zabezpečuje aj Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO) je na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku. Využitie alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov šetrí peniaze a čas, keďže sťažnosť bude vybavená do 90 dní, cez internet a bez značných finančných výdavkov (do 5,- eur s DPH). V prípade akýchkoľvek problémov môže zákazník kontaktovať prevádzkovateľa aj e-mailom.

6.12. Prevádzkovateľ aj kupujúci súhlasia, že reklamáciu možno vybaviť aj elektronickými prostriedkami (e-mailom), okrem prípadov, keď je nutné tovar odoslať, či prevziať. Ak zákazník napriek tomu požaduje písomné vybavenie reklamácie, bude zákazník znášať náklady na písomné vybavenie reklamácie.

7. Ochrana osobných údajov

7.1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v súlade Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (ďalej len „GDPR“). Pre účely Všeobecných obchodných podmienok poskytovateľa sa v zmysle týchto podmienok osobou, ktorej osobné údaje sú spracúvané, rozumie „dotknutá osoba“.

7.2. Uvedením a poskytnutím osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, telefón a e-mail udeľuje kupujúci predávajúcemu súhlas na spracovanie jeho osobných údajov pre účely akceptácie a vybavenia objednávky, vyúčtovania kúpnej ceny za tovar a pre reklamné a propagačné účely predávajúceho (zasielanie reklamných ponúk kupujúcemu). Kupujúci zodpovedá za správnosť, pravdivosť, aktuálnosť a úplnosť poskytnutých osobných údajov.

8. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto Všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny Všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých Všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho. Neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok sú aj Reklamačné podmienky. Odoslaním objednávky si kupujúci prečítal Všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.1.2020.

PRÍLOHA: VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY